ประกาศ!สาขาวิชานิติศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัย

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รับสมัครคัดเลือกนักศึกษา

เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี

ประจำปีการศึกษา2559

ประเภทรับตรง และประเภทพิจารณาจากผลการเรียนและความสามารถพิเศษ (โควต้า)

 

ประเภทรับตรง

1) เปิดรับสมัคร  วันที่ 10 ตุลาคม 2557 - 10 พฤศจิกายน 2558 (สมัครทางเว็บไซด์เท่านั้น)

2) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ  วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2558 

3) วันสอบข้อเขียน/ปฏิบัติ (ถ้ามี) วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2558     

4) ประกาศผลผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558

5) วันสอบสัมภาษณ์    วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2558

6) ประกาศผลผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2558

7) วันรายงานตัวพร้อมชำระค่าธรรมเนียมต่างๆเต็มจำนวน วันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00-15.30น.

8) วันปฐมนิเทศ     วัน เวลา สถานที่ สำนักกิจการนิสิตนักศึกษาจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

9) วันเปิดภาคเรียน วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2559

 

ประเภทพิจารณาจากผลการเรียนและความสามารถพิเศษ (โควต้า)

1) เปิดรับสมัคร 15 กันยายน - 10 ตุลาคม 2558 (สมัครผ่านเว็บไซด์เท่านั้น)

2) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558

3) วันสอบสัมภาษณ์/ปฎิบัติ (ถ้ามี) วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2558

4) ประกาศผลผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2558

5) วันรายงานตัวพร้อมชำระค่าธรรมเนียมต่างๆเต็มจำนวน วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 - 15.30 น.

6) วันปฐมนิเทศ วัน เวลา สถานที่ สำนักกิจการนิสิตนักศึกษาจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

7) วันเปิดภาคเรียน วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2559

รับสมัครนักศึกษาใหม่

เว็บไซต์กฏหมาย

กระดานข่าว