โครงการจัดทำข้อสอบวัดผล ภาคเรียนที่๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

02-03-2013

โครงการจัดทำข้อสอบวัดผล ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ โดยท่านอาจารย์ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา(เทียบเท่าผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์) และรองเลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา
ณ ๒๗๑๐A อาคารพระสีหราชเดโชชัย (อาคาร ๒๗) ชั้น ๑๐

รูปภาพงานกิจกรรม