กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนิสิตปี ๔

27-02-2013

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศของนิสิตชั้นปี ที่๔
ณ อาคาร ๑ ชั้น ๔ ห้อง ๑๔๑

รูปภาพงานกิจกรรม