สอบสัมภาษณ์ระบบ Admission ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

15-05-2013

สอบสัมภาษณ์ระบบ Admission ประจำปีการศึกษา 2556

ในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2556 ณ อาคาร 27 ชั้น 4 ห้อง 2704A

มีผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ทั้งสิ้นจำนวน 25 คน

รูปภาพงานกิจกรรม