กิจกรรมรับน้องเอกและพิธีบายศรีสู่ขวัญ ปี ๒๕๕๖

10-07-2013

คณาจารย์และนิสิตสาขาวิชานิติศาสตร์และสาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าร่วมกิจกรรมรับน้องเอก
และพิธีบายศรีสู่ขวัญ
ในวันที่10 กรกฎาคม 2556 ณ อาคาร 27 ชั้น 10

รูปภาพงานกิจกรรม