โครงการพัฒนานิสิต

25-08-2013

สาขาวิชานิติศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนานิสิต ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

รูปภาพงานกิจกรรม