การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ปี ๒๕๕๗

30-08-2014

สาขาวิชานิติศาสตร์ ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปีการศึกษา 2557 ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

รูปภาพงานกิจกรรม