พิธีไหว้ครูสาขาวิชานิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

03-09-2014

สาขาวิชานิติศาสต์ได้จัด พิธีไหว้ครูประจำสาขานิติศาสตร์ปีการศึกษา๒๕๕๗ ณ สำนักศิลปะวัฒนธรรม ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากศาสตรจารย์(พิเศษ)จรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ "ความซื่อสัตย์สุจริต" และท่านอาจารย์ ธนาชัย ทรงฤกษ์ มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ "ศิษย์...ครู"

รูปภาพงานกิจกรรม