ปฐมนิเทศนิติศาสตร์ลูกสุริยะ รุ่น ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

06-08-2014

คณาจารย์และนิสิตรุ่น3 รุ่น4 และรุ่น5 เข้าร่วมปฐมนิเทศนิติศาสตร์ลูกสุริยะ รุ่น 6
ในวันที่ 6 สิงหาคม 2557 ณ ชั้น 10 อาคารพระยาสีหราชเดโชชัย 27

รูปภาพงานกิจกรรม