โครงการนักกฎหมายจิตอาสา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

25-05-2014

สาขาวิชานิติศาสตร์ได้จัดโครงการนักกฎหมายจิตอาสาขึ้น มีการรับฟังการบรรยาย เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม คณาจารย์ ผู้นำชุมชน ชาวบ้านและนิสิต และยังได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการปลูกปะการัง ณ หาดเตยงาม อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และเยี่ยมพิพิธภัณฑ์เต่าทะเล ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ ทั้งนี้เพื่อให้นิสิตได้ตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมและมีจิตอาสา ในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ

รูปภาพงานกิจกรรม