โครงการพระราชดำริชั่งหัวมัน และวัดถ้ำเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

06-09-2014

สาขาวิชานิติศาสตร์ได้จัดโครงการศึกษาดูงาน และทำกิจกรรมโครงการพระราชดำริชั่งหัวมัน และสืบสานวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนา ณ วัดถ้ำเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังให้นิสิต อาจารย์ และบุคลากรได้ภาคภูมิใจในคุณค่าของวัฒนธรรมไทย ประวัติศาสตร์ และพระพุทธศาสนา เพื่อให้สามารถพัฒนาตนเองในด้านการใช้ชีวิต คุณธรรม และจริยธรรม ควบคู่ไปกับความรู้ด้านวิชาการ

รูปภาพงานกิจกรรม