การตรวจรับรองมาตรฐานหลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร์ โดยสภาทนายความ

30-09-2014

เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ สาขาวิชานิติศาสตร์ได้เข้ารับการตรวจ และรับรองมาตรฐานหลักสูตรของสาขาวิชานิติศาสตร์ เพื่อการรับสมัครบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาเข้าอบรมวิชาว่าความของสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความ โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้แทนจากสภาทนายความ ดังนี้
๑. นายสมุมิตร มาศรังสรรค์ อุปนายกฝ่ายวิชาการ
๒. นายเจษฎา อนุจารี ผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ
๓. ดร.เกียรติศักดิ์ วรวิทย์รัตนกุล อุปนายกฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
๔. นายชวการ ลิมป์ศิระ อนุกรรมการสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ

รูปภาพงานกิจกรรม