โครงการนำเสนอบัณฑิตนิพนธ์และรายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีกา

10-11-2014

โครงการนำเสนอบัณฑิตนิพนธ์และรายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๕๗ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ ๔ ได้นำเสนอบัณฑิตนิพนธ์และรายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อันเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต โดยมีเป้าหมายอยู่ที่การพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต ทั้งในด้านอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้านความรู้ ความสามารถ พื้นฐาน คุณธรรม และจริยธรรม เพื่อให้นิสิตสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน และชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

รูปภาพงานกิจกรรม