โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและประกวดมารยาทงามตามวิถีไทย ร่วมใจสืบสานว

21-11-2014 - 22-11-2014

เมื่อวันที่ ๒๑ - ๒๒ พฤศจิการยน ๒๕๕๗ สาขาวิชานิติศาสตร์ร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ส่งนิสิตเป็นตัวแทนของสาขาเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและประกวดมารยาทงามตามวิถีไทย ร่วมใจสืบสานวัฒนธรรม รุ่นที่ ๓ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งมารยาทไทย อันเป็นขนมธรรมเนียมที่แสดงถึงความเคารพ และความเป็นเอกลักษณ์ของชนชาติไทย ซึ่งผลปรากฎว่า นิสิตสาขาวิชานิติศาสตร์ได้รบรางวัลชมเชยจากการประกวดมารยาทไทยในโครงการดังกล่า่ว

รูปภาพงานกิจกรรม