โครงการจัดทำข้อสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

28-03-2015

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ สาขาวิชานิติศาสตร์ได้จัดทำโครงการจัดทำข้อสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อให้การจัดทำข้อสอบวัดผลได้มาตรฐานของคณะกรรมการอำนวยการอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาและสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ โดยทั้งนี้สาขาวิชานิติศาสตร์ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา เป็นผู้ทำการคัดเลือกข้อสอบ ณ ห้องประชุมสาขาวิชานิติศาสตร์ อาคาร ๒๗ ชั้น ๑๐

รูปภาพงานกิจกรรม