การตรวจประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

06-08-2015

สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาในระดับสาขา โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
- อ.พิมล จงวรนันท์
- อ.ยิ่งศักดิ์ ลีละพัฒนา
- อ. นนท์ณธี ดุลยทวีสิทธิ์
และได้รับความช่วยเหลือและประสานงานจาก นส.ณัฐกาญจน์ รัตนพันธ์ และนายสินธ์ไชย ต้นสกุลชัยสันติ

รูปภาพงานกิจกรรม