การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

29-08-2015

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2558 สาขาวิชานิติศาสตร์ได้ส่งตัวแทนนิสิตของสาขาวิชาเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2558 ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมเพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณูปการของพระองค์ท่านและการสร้างเสริมทักษะและประสบการณ์ทางด้านวิชาการเกี่ยวกับกฎหมาย

รูปภาพงานกิจกรรม