พิธีไหว้ครูสาขาวิชานิติศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

09-09-2015

สาขาวิชานิติศาสตร์ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ อาคาร 27 ชั้น 10 ห้องศาลจำลอง เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีระหว่างอาจารย์ที่มีต่อศิษย์ อีกทั้งยังได้มีพิธีมอบประมวลกฎหมายแก่นิสิตชั้นปีที่ ๑ เพื่อใช้ในการศึกษาเล่าเรียนต่อไป

รูปภาพงานกิจกรรม