โครงการจัดทำข้อสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

12-03-2016

เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๙ สาขาวิชานิติศาสตร์ได้จัดทำโครงการจัดทำข้อสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพื่อให้การจัดทำข้อสอบวัดผลได้มาตรฐานของคณะกรรมการอำนวยการอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาและสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ โดยทั้งนี้สาขาวิชานิติศาสตร์ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา เป็นผู้ทำการคัดเลือกข้อสอบ ณ ห้องประชุมสาขาวิชานิติศาสตร์ อาคาร ๒๗ ชั้น ๑๐

รูปภาพงานกิจกรรม