การแข่งขันตอบปัญหากฏหมายทั่วประเทศ

21-07-2012

การแข่งขันการตอบปัญหากฏหมายทั่วประเทศ เนื่องในโอกาสที่ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมงกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ๕ รอบ ๒๘กรกฎาคม๒๕๕๕
ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

รูปภาพงานกิจกรรม