โครงการ "ร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษามหาราชินี "

30-07-2012

เนื่องด้วยสาขาวิชานิติศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับ ศาลอุทธรณ์ภาค 9 จัดโครงการ "ร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษามหาราชินี " ซึ่งโครงการดังกล่าวมีการบรรยายให้ความรู้ การไกล่เกลี่ย ข้อพิพาทของศาลในชั้นอุทธรณ์ แก่นิสิต นักศึกษา คณาจารย์และประชาชนผู้สนใจ โดยผู้บรรยายคือ ท่านประธานศาลอุทธรณ์ ภาค9 และผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ในวันจันทร์ที่ ๓๐ กรกฏาคม ๒๕๕๕

รูปภาพงานกิจกรรม