โครงการศึกษาดูงาน ณ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

14-09-2012

โครงการศึกษาดูงาน ณ สำนักอบรมศึกษากกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ ได้รับเกียรติจาก ท่านอาจารย์ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ กล่าวต้อนรับและบรรยายเรื่องการศึกษาในระดับเนติบัณฑิตไทย แก่ คณาจารย์ และนิสิตสาขาวิชานิติศาสตร์

รูปภาพงานกิจกรรม