แนะนำ

      มุ่งผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสน์กษัตริย์ มีความรู้ความสามารถ และรอบรู้ทางด้านกฏหมาย มีวินัย

มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ มีความยุติธรรม กอปรด้วย จรรยาบรรณ มารยาท ศิลธรรม อ่อนน้อมถ่อมตน และมีความเชื่อมั่นในตนเอง  กฏหมายมีความจำเป็น และสำคัญอย่างยิ่ง ในการดำเนิน ชิวิตประจำวัน นอกจากนี้ กฏหมายยังเป็นเครื่องมือที่รัฐนำมาใช้เพื่อพัฒนาประเทศ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเเด็จเจ้าพระยา ได้ดำเนินการ เปิดการเรียนการสอน มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 โดยมีนิสิตนักศึกษานิยมเข้าศึกษาเป็นจำนวนมาก อีกทั่งเมื่อสำเร็จการศึกษา  สามารถทำงานได้ทั้งในภาครัฐและเอกชน ดังนี้การปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต ให้มีความเหมาะสม   และสอดคล้องกับความก้าวหน้า  ทางด้าน  วิทยาการ  และการเปลี่ยนแปลง   ด้านต่างๆ  เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ  ของตลาดแรงงานในปัจจุบัน ตลอดจนสามารถนำความรู้ ที่ได้ไปใช้ พัฒนาท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืน สาขาวิชานิติศาสตร์ จึงมุ่งพัฒนาหลักสูตร ที่มีคุณภาพ และมาตราฐาน ตามกรอบมาตราฐาน คุณวุฒิ ระดับอุดม ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552