หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

 

รายละเอียดหลักสูตร

   หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

  (หลักสูตรปรับปรุง2554)

ชื่อหลักสูตร


ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Laws

ชื่อปริญญา


ชื่อภาษาไทย : นิติศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อภาษาไทย : น.บ.
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Laws
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : LL.B.

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร   จำนวนหน่วยกิต ต้องไม่น้อยกว่า141หน่วยกิต


อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์


1. อาจารย์ จักรพงษ์ กังวานโสภณ  คุณวุฒิการศึกษา น.ม.มหาวิทยาลัยรามคำแหง2549,

นบ.ท.สำนักอบรมศึกษากฏหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา2546,น.บ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2544


2. อาจารย์ จตุพล เจริญรื่น  คุณวุฒิการศึกษา น.ม.มหาวิทยาลัยรามคำแหง2551, 

นบ.ท.สำนักงานอบรมศึกษากฏหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา2546,น.บ.มหาวิทยาลัยกรุงเทพ2542


3. อาจารย์พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล  คุณวุึฒิการศึกษา น.ม.มหาวิทยาลัยรามคำแหง2549,

นบ.ท.สำนักอบรมศึกษากฏหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา2547,น.บ.มหาวิทยาลัยรามคำแหง2541


4. อาจารย์ ชนินทร์ มณีดำ คุณวุฒิการศึกษา น.ม.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์2554,

นบ.ท.สำนักอบรมศึกษากฏหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา2551,น.บ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2547


5. อาจารย์พัฒน์วิภา อานัญจวณิชย์  คุณวุฒิการศึกษา น.ม.มหาวิทยาลัยรามคำแหง2549,

นบ.ท.สำนักอบรมศึกษากฏหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา2548,น.บ.เกียรตินิยมอันดับสอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2546


6. อาจารย์ วิมลพรรณ พีรทรัพย์ คุณวุฒิการศึกษา น.ม.มหาวิทยาลัยรามคำแหง2553,

นบ.ท.สำนักอบรมศึกษากฏหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา2552,น.บ.มหาวิทยาลัยรามคำแหง2545

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการศึกษา

 1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพตามหลักสูตร ของกระทรวงศึกษาธิการหรือ  เทียบเท่า

 2.เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย อยู่ในศีลธรรมอันดี

 3.ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง มีใบรับรองแพทย์ที่ให้ความเห็นว่าสุขภาพเหมาะสมสำหรับการเข้าศึกษา

 4.มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามประกาศหรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการรับเข้าศึกษา  ในมหาวิทยาลัย

 

การคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษา

1.การสอบสัมภาษณ์ความถนัดเฉพาะด้าน และสัมภาษณ์ความพร้อมด้านต่างๆ

2.ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี

การสำเร็จการศึกษา

ต้องลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน 8 ปีการศึกษา และมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยเมื่อเรียนครบหลักสูตรต้องไม่ต่ำกว่า 2.00

หลักสูตร

1.จำนวนหน่วยกิต

ผู้จะจบการศึกษาตามหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ต้องศึกษารายวิชาตามหลักสูตรไม่น้อยกว่า 141 หน่วยกิต

2.โครงสร้างหลักสูตร

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 141 หน่วยกิต มีสัดส่วนหน่วยกิตและหมวดวิชาในแต่ละกลุ่มวิชาดังนี้

 2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
1.กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 9 หน่วยกิต
2.กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
3.กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
4.กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
 2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน เรียนไม่น้อยกว่า 105 หน่วยกิต
1.กลุ่มวิชาแกน (พื้นฐานคณะ) 9 หน่วยกิต
2.กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน(กลุ่มวิชาเนื้อหา) 93 หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชาบังคับ 87 หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชาบังคับเลือก 6 หน่วยกิต
3.กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3 หน่วยกิต
2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี (จำนวนไม่น้อยกว่า) 6 หน่วยกิต

3.รายวิชา

กำหนดให้นิสิต นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในหมวดวิชาดังต่อไปนี้


1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 9 หน่วยกิต
2001101 - ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและทักษะสารสนเทศ 3(3-0-6)  
2001102 - ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)  
2001103 - ภาษาเพื่อนบ้านเบื้องต้น 3(3-0-6)  
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
1002101 - การพัฒนาชีวิตมนุษย์ 3(3-0-6)  
2002102 - สุนทรียนิยม 3(3-0-6)  
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
2003101 - สังคมไทยและสังคมโลก 3(3-0-6)  
2003102 - ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)  
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 9 หน่วยกิต
4004101 - วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(2-2-5)  
4004102 - การคิดและการตัดสินใจ 3(2-2-5)  
4004103 - เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ 3(2-2-5)  
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 105 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน (พื้นฐานคณะ) 9 หน่วยกิต
2.1.1 บังคับเรียน 3 หน่วยกิต
2100101 - ภาษาอังกฤษสื่อสารเพื่อชีวิต 3(3-0-6)  
2.1.1 บังคับเลือก 6 หน่วยกิต
2100102 - ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)  
2100103 - ภาษาไทนเพื่อการสื่อสารมโนทัศน์ในสังคม 3(3-0-6)  

2100104 - ศิลปะเพื่อการพัฒนามนุษย์

2100105 - สังคมศาสตร์เพื่อชิวิต

3(3-0-6)  
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (กลุ่มวิชาเนื้อหา) 93 หน่วยกิต
2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับ 87 หน่วยกิต
2202101 - กฎหมายแพ่ง เรื่องหลักทั่วไป 3(3-0-6)  
2202102 - นิติปรัชญา  3(3-0-6)  
2202103 - กฏหมายมหาชนเบื้องต้น 3(3-0-6)  
2202104 - กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องนิติกรรมและสัญญา 3(3-0-6)  
2202201 - กฏหมายแพ่งและพาณชย์ว่าด้วยเรื่องของทรัพย์และที่่ดิน 3(3-0-6)  
2202202 - กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องหนี้ 3(3-0-6)  
2202203 - กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่อง ละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ 3(3-0-6)  
2202204 - เอกเทศสัญญา 1 3(3-0-6)  
2202205 - เอกเทศสัญญา2 3(3-0-6)  
2202206 - เอกเทศสัญญา3 3(3-0-6)  
2202207 - กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องครอบครัว 3(3-0-6)  
2202208 - กฏหมายอาญา 1 3(3-0-6)  
2202209 - กฏหมายอาญา 2 3(3-0-6)  
2202210 - กฏหมายรัฐธรรมนูญ 3(3-0-6)  
2202211 - กฏหมายปกครอง 3(3-0-6)  
2202301 - เอกเทศสัญญา 4 3(3-0-6)  
2202302 - กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องมรดก 3(3-0-6)  
2202303 - กฏหมายอาญา 3 3(3-0-6)  
2202304 - กฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 3(3-0-6)  
2202305 - กฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 3(3-0-6)  
2202306 - กฏหมายพิจารณาความทอาญา 1 3(2-0-6)  
2202307 - พระธรรมนูญ ศาลยุติธรรม 3(3-0-6)  
2202308 - กฏหมายแรงงาน 3(3-0-6)  
2202309 - ศัพท์และสำนวนภาษาอังกฤษสำหรับนักกฏหมาย 3(3-0-6)  
2202401 - กฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 3(3-0-6)  
2202402 - กฏหมายว่าด้วยพยานหลักฐาน 3(3-0-6)  
2202403 - กฏหมายภาษีอากร 3(3-0-6)  
2202404 - กฏหมายล้มละลาย 3(3-0-6)  
2202405 - จริยธรรมและหลักวิชากฎหมาย