สาขาวิชานิติศาสตร์

เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่ปกครองโดยระบบ “นิติรัฐ” และมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการปกครองบ้านเมืองและกำหนดสิทธิหน้าที่ให้กับประชาชน ดังนั้น ความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายหรือวิชานิติศาสตร์จึงเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งในประเทศไทย สมควรที่จะเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้ทางด้านวิชานิติศาสตร์เพื่อจรรโลงไว้ซึ่งความยุติธรรมของชาติบ้านเมือง


มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาสำหรับท้องถิ่นซึ่งมีปณิธานในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพของประชาชนในสังคมไทยให้ครอบคลุมทุกด้าน ด้วยการจัดการศึกษาและบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นอย่างทั่วถึง จากปณิธานดังกล่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจึงคำนึงถึงความสำคัญต่อภารกิจในการผลิตบัณฑิตสาขานิติศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านกฎหมายทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้บัณฑิตนั้นสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบวิชาชีพทางกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเห็นควรให้มีการสร้างหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตระดับปริญญาตรีขึ้น


ทั้งนี้ เพื่อดำเนินการให้สำเร็จไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจึงได้จัดทำหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต พ.ศ.๒๕๕๒ ขึ้นตามหลักเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๘ ของคณะกรรมการอุดมศึกษา โดยจะมุ่งเน้นพัฒนามาตรฐานวิชาการนิติศาสตร์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ โดยได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตขึ้น เป็นสาขาวิชานิติศาสตร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๒ เป็นต้นมา