หลักการและเหตุผลของชมรมนิติศาสตร์ลูกสุริยะ


                ด้วยชมรมนิติศาสตร์ลูกสุริยะ  ได้เล็งเห็นความสำคัญของ การบริการทางวิชาการแก่สังคม  การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและการให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายแก่ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จึงได้ก่อตั้งชมรมฯ นี้ขึ้นเพื่อทำให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในด้านกฎหมายมากยิ่งขึ้นอีกทั้งเป็นการพัฒนาความรู้ความเข้าใจถึงสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายขั้นพื้นฐานและสามารถนำความรู้ดังกล่าวมาใช้ในการอำนวยความยุติธรรมตามกฎหมายให้กับตนเอง หน่วยงานที่ตนสังกัด ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย