วัตถุประสงค์ของชมรมนิติศาสตร์ลูกสุริยะ 1. เพื่อให้คำปรึกษาแก่นิสิต นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรในมหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไป

2. เพื่อเผยแพร่ความรู้ ทางด้านกฎหมายสู่ชุมชนในสถานที่ต่างๆออกค่ายเพื่อเป็นการบริการสู่ชุมชน

3. เพื่อเป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย

4. ฝึกทักษะทางวิชาชีพ เพื่อให้นิสิต นักศึกษา ได้รับประสบการณ์ตรง

5. เพื่อพัฒนานิสิต นักศึกษา ให้เกิดความรู้ รักสามัคคีและรู้จักการทำงานร่วมกัน