คณาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์

 อาจารย์  ปาริชาติ  ม่วงศิริ 

                                   ประธานสาขาวิชานิติศาสตร์

 

 

  อาจารย์  จักรพงษ์  กังวานโสภณ

                                  อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์

 

 

 

 

  อาจารย์ พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล

                                   อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์

 

 


  อาจารย์ จตุพล เจริญรื่น

                                   อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์

 

 


   อาจารย์ ชนินทร์ มณีดำ

                                    อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์

      อาจารย์ พัฒน์วิภา อานัญจวณิชย์

                                      อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์

 

 


   อาจารย์ วิมลพรรณ พีรทรัพย์

                                    อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์

 

 

 

  อาจารย์ อชิรญา บุนนาค

                                   อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์

 

  อาจารย์ คัทลียา โรจน์วัฒนะ

                                   อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์

 

  อาจารย์ จิรธัช เอื้อศิริวัฒนชัย

                                   อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์