หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต(ต่อ)

วิชากฏหมายระหว่างประเทศ     
2202426 - กฏหมายเกี่ยวกับการลงทุน  3(3-0-6)  
2202427 - กฏหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ  3(3-0-6)  
2202428 - กฏหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล  3(3-0-6)  
2202429 - กฏหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง  3(3-0-6)  

2202430 - กฏหมายระหว่างประเทศว่าด้วยเรื่องทะเล

 3(3-0-6)  
วิชากฏหมายเบ็ดเตล็ด     
2202431 - กฏหมายเกี่ยวกับเกษตร  3(3-0-6)  
2202432 - กฏหมายว่าด้วยศาลเยาวชนและครอบครัว  3(3-0-6)  
2202433 - กฏหมายนคุ้มครองผู้บริโภค  3(3-0-6)  
2202434 - กฏหมายทหาร  3(3-0-6)  

2202435 - กฏหมายผังเมืองและการควบคุมอาคาร

 3(3-0-6)  
2202436 - กฏหมายร่างกาย  3(3-0-6)  
2202437 - นิติเวชศาสตร์  3(3-0-6)  
2202438 - ประวัติศาสตร์กฏหมายไทย  3(3-0-6)  
2202439 - อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา  3(3-0-6)  
2.3 วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  3หน่วยกิต  
2202440 - การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิติศาสตร์  3(300)  
3 หมวดวิชาเลือกเสรี    
ให้เลือกเรียนวิชาๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว